تبلیغات
مهندس عمران راه و ساختمان|عمران بوک - کتاب پی سازی و کرسی چینی
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  

  کتاب های عمران ، فنی و حرفه ای و کاردانش 
  کتاب شاخه کاردانش پی سازی و کرسی چینی
  توانایی اجرای بتن مگر فونداسیون، قالب بندی آجری فونداسیون،
  پی سازی ساده و کنترل فونداسیون، کرسی چینی، عایق کاری با قیر و گونی
  و مشمع قیراندود روی سطح کرسی چینی و نصب سنگ ازاره


  کتاب های عمران ، فنی و حرفه ای و کاردانش

  در ادامه : 
  توضیحات بیشتر درباره این کتاب : 
  واحد کار اوّل: اجرای بتن مِگر فونداسیون
  واحد کار دوّم: قالب بندی فونداسیون
  واحد کار سوّم : پی سازی ساده و کنترل فونداسیون
  واحد کار چهارم: کرسی چینی
  واحد کار پنجم: عایق کاری با قیر و گونی و مشمّع قیراندود روی سطح کرسی چینی
  واحد کار ششم: نصب و اجرای سنگ ازاره

   


   تهیه کننده: محمدعلی زارع (مؤلف)
   زبان: پارسی
   تعداد صفحه: ۱۴۴
   قالب: PDF
   حجم: ۶٫۴۲ مگابایت
   منبع: عمران بوک
   پسورد تمام فایل ها : 
  engineer-civil.mihanblog.com

  عنوان صفحه
  ّ واحد کار او ِ ل: اجرای بتن مگر فونداسیون ..................................................................... 1
  - پیش آزمون (2 ....................................................................................................... )1
  -1-1اصول رعایت نکات ایمنی لازم در اجرای بتن .............................................................. 3
  - ِ 2-1مگر (پاکیزگی) فونداسیون ...............................  ................................................... 4
  - ِ 3-1ابزار و وسایل کار و ماشین آلات برای اجرای بتن مگر ................................................ 4
  - ِ 4-1مصالح مورد استفاده در ساخت و اجرای بتن مگر ..................................................... 14
  - ِ 5-1دستورالعمل اجرای بتن مگر ................................................................................ 17
  ِ کار کارگاهی: دستورالعمل اجرای بتن مگر فونداسیون (فونداسیون نواری) ............................ 19
  آزمون پایانی (26 ...................................................................................................... )1
  ّ واحد کار دوم: قالببندی فونداسیون ................................................................................ 27
  - پیش آزمون (28 ..................................................................................................... )2
  -1-2نکات اساسی در اجرای قالببندی آجری ..................................................................... 29
  -2-2ابزار و وسایل کار در اجرای قالببندی آجری .............................................................. 30
  -2-2مصالح مورد استفاده درساختن قالب آجری................................................................ 31
  -2-2پلاستیک کشی روی قالبآجری ................................................................................ 31
  -2-5دستورالعمل آجرچینی و دیوارچینی آجری جهت قالببندی فونداسیون................................ 32
  کار کارگاهی: دستور العمل اجرای بتن قالببندی آجری (پی نواری) ........................................ 34
  آزمون پایانی (42 .................................................................................................... )2
  ّ واحد کار سوم : پیسازی ساده و کنترل فونداسیون ........................................................... 43
  - پیش آزمون (44 ............................................................  ....................................... )3
  -1-3نکات ایمنی در پیسازی ......................................................................................... 46
  -2-3انواع پیسازی .................................................................................................... 47
  -3-3مصالح مورد نیاز پیسازی .................................................................................... 53
  -4-3ابزار و وسایل مورد نیاز پیسازی ساده .................................................................... 57
  -5-3دستورالعمل اجرای انواع پی از نظر نوع مصالح ........................................................ 57
  -6-3اصول کنترل فونداسیون در مرحلهی قالببندی،آرماتور بندی و بتنریزی ........................... 63
  -7-3اصول پیسازی ساده ........................................................................................... 64
  کار کارگاهی: دستور العمل اجرای پی سنگی .................................................................. 66
  کار کارگاهی: دستور العمل اجرای پی آجری ................................................................... 71
  آزمون پایانی (79 .................................................................................................... )3
  واحد کار چهارم: کرسیچینی ...................................................................................... 81
  - پیش آزمون (82 ................................................................................................... )4
  -1-4اصول ایمنی در کرسیچینی .................................................................................. 83
  -2-4ابزار و وسایل کار برای اجرای کرسیچینی ............................................................. 83
  -3-4مصالح مورد استفاده در ساخت و اجرای کرسیچینی .................................................. 84
  -4-4اصول کرسیچینی .............................................................................................. 85
  کار کارگاهی: دستورالعمل اجرای کرسیچینی آجری .......................................................... 88
  آزمون پایانی (96 ................................................................................................... )4
  واحد کار پنجم: عایق ّ کاری با قیر و گونی و مشمع قیراندود روی سطح کرسیچینی ................ 97
  - پیش آزمون (98 ................................................................................................... )5
  -1-5اصول ایمنی در عایقکاری رطوبتی ........................................................................ 99
  -2-5کنترل زیرسازی ............................................................................................... 100
  -3-5پخت و پخش کردن قیر ....................................................................................... 101
  -4-5اصول عایقکاری با قیر و گونی ............................................................................. 101
  -5-5دو لا گونی و سه قشر قیر (قیر و گونی دو لایه) ........................................................ 102
  -6-5انواع ورق قیراندود ............................................................................................ 107
  -7-5ابزار و وسایل لازم برای اجرای ورقههای قیراندود .................................................... 107
  -8-5نصب انواع مشمعهای قیراندود ............................................................................. 108
  -9-5اصول بریدن مشمع ِ های قیراندود با در نظر گرفتن سطوح اورلپ ها بدون پرت مصالح ...... 109
  -10-5اصول نصب انواع ورقهای قیراندود ...................................................................... 110
  کار کارگاهی: دستورالعمل عایقکاری دیوار کرسیچینی با ورق قیراندود ................................. 111
  - آزمون پایانی (117 ................................................................................................ )5
  واحد کار ششم: نصب و اجرای سنگ ازاره .................................................................... 119
  - پیش آزمون (120 ................................................................................................... )6
  -1-6اصول ایمنی در نصب و اجرای سنگ ازاره .............................................................. 121
  -2-6ابزار و وسایل کار برای نصب و اجرای سنگ ازاره .................................................... 122
  -3-6مصالح مورد نیاز نصب و اجرای سنگ ازاره ............................................................. 123
  -4-6اصول تراز و شاقول نمودن سنگ ازاره در هنگام نصب ............................................... 125
  -5-6اصول برش سنگ ازاره در ابعاد و اندازههای مختلف مورد نیاز .................................... 127
  -6-6اصول دوغابریزی پشت سنگ ازاره ......................................................................... 127
  کار کارگاهی: دستورالعمل نصب و اجرای سنگ ازاره ......................................................... 128
  آزمون پایانی (135 ..................................................................................................... )6
  پاسخ نامه ................................................................................................................. 137
  منابع و مآخذ ............................................................................................................... 1  منبع :/ucivil.ir  دانلود به صورت فشرده :  کتاب پی سازی و کرسی چینی  
  لینک کمکی : دانلود کتاب پی سازی و کرسی چینی


.
...
دانستنی های استخدامی

  

عکس امروز

درباره سایت

آخرین عناوین

آمادگی آزمون نظام

نویسنده

برنامه های مورد نیاز


مهندس عمران راه و ساختمان|عمران بوک

ساختن مهم است ، اصولی ساختن است مهم تر

 

 

 

.